ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา

          โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2515 ปีแรกที่เปิดทำการสอนมี 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน มี นายสุชาย สายสีสด เป็นผู้ปฏิบัติการสอนเป็นคนแรก  โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง ต่อมาทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายเจริญศักดิ์  จิตผดุงวิทย์   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณ ได้จัดสร้างอาคารเรียน ณ บริเวณที่อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเดิมเป็นโคกโคสาธิตของอำเภอหนองสองห้อง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 175 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา  ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเขตเทศบาล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวิชา เกียรติ กีฬา สามัคคี มีวิชา หมายถึง มีความรู้ เกียรติ หมายถึง ชื่อเสียง กีฬา หมายถึง กิจกรรมการเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน

อัตลักษณ์ “จิตสาธารณะ  สุภาพอ่อนโยน”

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   “พระพุทธ 25 ศตวรรษ ปางลีลา

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า แดงสีฟ้า หมายถึง ความร่มเย็น ความเยือกเย็น สุขุม ความรู้ ความสามารถอันกว้างใหญ่ ไพศาล สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสถาบัน  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน