พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ(Mission)


  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลโลก
  2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พัฒนาส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
  5. พัฒนา ส่งเสริม ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
 เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลโลก  
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยามีประสิทธิภาพตามระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
5. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยามีภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
 
กลยุทธ์หลักโรงเรียน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
4. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ