กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์นภา สินเภตรา
ครู คศ.3

นางขนิษฐา ถ้ำหิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางภัทราภรณ์ ดอนสะท้าน
ครู คศ.3

นางสาวรัตติพร ศรีนาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางภัทราพร แสงประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุพักตร์ มาซา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5