กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์นภา สินเภตรา
ครู คศ.3

นางขนิษฐา ถ้ำหิน
ครู คศ.3

นางภัทราภรณ์ ดอนสะท้าน
ครู คศ.3

นางสาวรัตติพร ศรีนาง

นางภัทราพร แสงประพันธ์
ภาษาไทย

นางสาวสุพักตร์ มาซา
ครู คศ.1

นางสุภาวดี สีมาพล
ครู คศ.1