กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์นภา สินเภตรา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0876141503
อีเมล์ : pa0921@hotmail.com

นางขนิษฐา ถ้ำหิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางภัทราพร แสงประพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตติพร ศรีนาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0896054488

นางสาวยุภาพร เอมโอษฐ
ครู