อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์

                             อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

                        "ศิลปวัฒนธรรม"
              ศิลปวัฒนธรรม   หมายถึง  การแสดงออกถึงดนตรีพื้นบ้านที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตทางสังคมของชุมชน

 

                             เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"จิตสาธารณะ สุภาพอ่อนโยน"

              จิตสาธารณะ   หมายถึง  จิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยสร้างวินัยในตนเอง รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อชุมชน

           สุภาพอ่อนโยน   หมายถึง  ความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ยิ้มไหว้ทักทาย ช่วยเหลือเกื้อกูล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี