กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยยา เวฬุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 087-8562548

นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0877752356

นายวชิรนันท์ น้อยคำลือ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม/ครูสังคมฯ

นางสาวชาลินี ศรีอรห์
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฯ/ครูสังคมฯ

นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0848637082
อีเมล์ : pimedu2007@ hotmail.com

นายขัตติยะ มีแก้ว

นางศศิมา สีหามาตย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0819143101

นายภาณุพงศ์ เลือดสงคราม
ครูผู้ช่วย