กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยา เวฬุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ครู คศ.3

นายวชิรนันท์ น้อยคำลือ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม/ครูสังคมฯ

นางพิกุล อุ่นอบ
สังคมฯ

นางสาวชาลินี ศรีอรห์
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฯ/ครูสังคมฯ

นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศิณี สีหามาตย์

นายขัตติยะ มีแก้ว

นางศศิมา สีหามาตย์
ครู คศ.2