เมนูโรงเรียน
สารจากผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อ้ตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยา เวฬุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัศมี มาตย์นอก
สังคมฯ

นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ครู คศ.3

นายวชิรนันท์ น้อยคำลือ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม/ครูสังคมฯ

นางพิกุล อุ่นอบ
สังคมฯ

นางสาวนวภัทร ตระกูลพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลินี ศรีอรห์
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฯ/ครูสังคมฯ

นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน
ครู คศ.1

นางสาวเกศิณี สีหามาตย์

นายขัตติยะ มีแก้ว

 

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น Nongsonghongwittaya School Khonkaen THAILAND 
เลขที่ 127 หมู่ 1 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 โทรศัพท์. 043-491131 กลุ่มงานอำนวยการ E-mail. nongsonghong@nsw.ac.th  Webmaster : คุณครูทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม (admin@nsw.ac.th) คุณครูจุฬาพร ภักดี (occ.churaporn@nsw.ac.th)