กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0850055457
อีเมล์ : sasimuy@hotmail.com
ที่อยู่ :
211 ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ค. 2555 - ก.ย. 2555 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ครูอัตราจ้าง
6 ธ.ค. 2555 - 5 ธ.ค. 2557 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้ช่วย
6 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานภาษาจีน
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ (ภาษาจีน)
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557