กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรอนงค์ แก้วนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : โรคพืชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0844288162
อีเมล์ : farsai_007@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 13 หมู่ 10 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
2550 ปริญญาโท(วท.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2551 - 24 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา พนักงานราชการ
25 กรกฎาคม 2554 - 22 มีนาคม 2558 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ครูผู้ช่วย
23 มีนาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี โดย คุรุสภา