กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฬาพร ภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : occ.churaporn@nsw.ac.th
ที่อยู่ :
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 127หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชาเอก โสตทัศนศึกษา /วิชาโท ศิลปศึกษา)
2552 ปริญญาโท (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิชาการบริการการศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พ.ค. 2545 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1 รดับ 3
24 ธ.ค. 2547 โรงเรียนวัดธาตุทอง สำนักงานเขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร ครู คศ.1
4 ส.ค. 2554 โรงเีรียนหนองสองห้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครู คศ.2
27 ก.พ. 2557 โรงเีรียนหนองสองห้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
2 การเป็นวิทยากร