กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอินทวรรณ เชื้อเจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0634339
อีเมล์ : took_ta_77@hotmail.com
ที่อยู่ :
299 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วท.บ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/การเงิน
2555 ปริญญาโท/ศษ.บ มหาวิทยาลัยรามคำแหง/สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้ช่วย
12 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่64 ประจำปีการศึกษา 2557
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 ปีการศึกษา2557 จังหวัดขอนแก่น
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่63 ประจำปีการศึกษา 2556
4 กรรมการ การแข่งขันแปรรูปอาหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่63 ปีการศึกษา2556 จังหวัดขอนแก่น
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่62 ประจำปีการศึกษา 2555
7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ปีการศึกษา2555 จังหวัดขอนแก่น
8 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558