กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา แมงไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4542391
อีเมล์ : mangthaisong2524@gmail.com
ที่อยู่ :
75/2 หมู่ 1 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
5 สิงหาคม 2552 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู ผู้ช่วย
5 สิงหาคม 2554 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูดีศรีหนองสองห้อง ประจำปี 2556
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
8 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2552
9 รางวัลครูมาปฏิบัติราชการเช้า
10 รางงวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551