กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศิณี สีหามาตย์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
2543 อนุปริญญาพืชศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
2546 ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา /คหกรรมศาตร์
2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 เมษายน 2552- 1 เมษายน 2554 โรงเรียนกวางโจนศึกษา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
1 เมษายน 2554- 31 กรกฎาคม2558 โรงเรียนกวางโจนศึกษา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1
1 สิงหาคม 2558-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล