กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกอแก้ว ปะนันตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุดรธานี สาขา ภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียน สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
2549 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปี 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี