กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2298496
อีเมล์ : OSuwunnahong@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเลย
2545 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 พ.ค. 2539 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย อาจารย์ 1 ระดับ 3
30 มิถุนายน 2546 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190 อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ธันวาคม 2552 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.2
1 ตุลาคม 2553 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ. 3
1 เมษายน 2557 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.เขต 3 ปี 2548
2 รางวัล การแสดงละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองระดับเขต สพป. เขต 3 ปี 2555
3 รางวัล การแสดงละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทองระดับเขต สพป.เขต3 ปี 2554
4 รางวัลเหรียญทองการแสดงละครสั้น(Skit) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ สพป.เขต 3 ปี 2553
5 รางวัลครูดีเด่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันครู ปี 2550
6 รางวัลระดับดีมากครูผู้สอนโครงงานคุณธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี 2550-2551
7 รางวัลระดับดีมาก สอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับประเทศ ปี 2548-2549
8 รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี 2549
9 รางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกทำพานบายศรี 3 ชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2547
10 รางวัลเหรียญทองแดงครูผู้ฝึกสอนทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2547
11 รางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสพป.เขต3 ปี 2550
12 รางวัลคุรุสภา สพป.เขต 3 ครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2551
13 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554
14 รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกกิจกรรมการแสดงละครสั้น(Skit) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.มุกดาหารปี 2556
15 รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกกิจกรรมการแสดงละครสั้น (Skit) ระดับสพม.25 ปี 2556 - 2557
16 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่สพม.25 ปี 2557
17 รางวัลเหรียญเงินครูผู้ฝึกกิจกรรมการแสดงละครสั้น (Skit)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร ปี 2557
18 รางวัลเหรียญทองการแสดงละครสั้น (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขต สพม.25 ปี 2556-2557