กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0862249631
อีเมล์ : eng.rattayaporn.nsw.ac.th
ที่อยู่ :
48/5 Bannontae,Nonthat,Nongsonghong,Khonkaen 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 คบ.ภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนพล ครูอัตราจ้าง
2545 Koboto International School ( Bangkok) Teacher ( Section English and Japanese)
2546 วิทยาลัยการอาชีพพล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจารย์พิเศษ แผนกวิชาสามัญ
2547-2548 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ อำเภอโซ่พิสัย สพท.หนองคายเขต 2 อาจารย์ 1 ระดับ 3
2549 โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอหนองสองห้อง สพท.ขอนแก่น เขต 3 ครู คศ.1
2550-2553 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล สังกัด สพม.25 ครู คศ.2
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง สพม.25 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล