กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวชิรนันท์ น้อยคำลือ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม/ครูสังคมฯ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี พธ.บ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา ศาสนา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 - 2552 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ครูผู้ช่วย
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล