กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิศมัย เดิมสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะสังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0877752356
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
337 หมู่ 3 บ้านไทยสามัคคี ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
2545 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) สถาบันราชภัฏพระนคร สาขาการบริหารการศึกษา
2528 ประโยควิชาชีพเทคนิค (ปวท.) โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น สาขาการบัญชี
2526 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20 กรกฎาคม 2530 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ครู 2 ระดับ 2
1 สิงหาคม 2531 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู 2 ระดับ 2
1 ตุลาคม 2533 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2536 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 เมษายน 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ. 2
10 มีนาคม 2551 โรงเรียนหนองสองห้องวิทย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
3 งานวิจัยและผลการดำเนินงาน
4 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”