กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยยา เวฬุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8562548
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนตลาดไทรพิยาคม จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอนปกติ
2 งานวิจัย เรื่อง. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนการเรียน