กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897151439
อีเมล์ : amonnsw@gmail.com
ที่อยู่ :
83 หมู่ 11 บ้านลัดดาวงศ์ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครราชสีมา เอกเคมี
2551 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสาน สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 สิงหาคม 2534 โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ธันวาคม 2536 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2537 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2545 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 เมษายน 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คศ. 2
1 เมษายน - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด สพม.25
2 รางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการนำเสนอผลงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.25
4 ครูที่ปรึกษาการประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ รอบระดับประเทศ
5 รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 สพท.ขอนแก่น เขต3
6 ครูแกนนำปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพท.ขอนแก่นเขต 3
7 รางวัลบุคลากรที่ผ่านการประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับดีเด่น สพท.ขอนแก่นเขต 3
8 รางวัล ครูแกนนำ ปฏิรูปการเรียนรู้ จากกรมสามัญศึกษา 30 กันยายน 2545
9 รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สาขาเคมี ระดับเขตพทื้นที่การศึกษา สพท.ขอนแก่น เขต 3
10 รางวัล ครูดีเด่น สาขาวิชาเคมี สพท.ขอนแก่น เขต3