กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัมพลิกา เปรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7686055
อีเมล์ : amplika84@gmail.com
ที่อยู่ :
1 ม.4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2546 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 มกราคม 2542 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่น
2 ครูแกนนำ
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี