กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววัฒนา ลาน้ำเที่ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0668898
อีเมล์ : wattanala@gmail.com
ที่อยู่ :
66 หมู่ 2 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาตรี / กศ.บ มหาวิทยาลัยบูรพา / วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.สระบุรี เขต 2 ครูผู้ช่วย
2550 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.สระบุรี เขต 2 ครู คศ.1
2555 โรงเรียนสุธีวิทยา สพม.4 (จังหวัดสระบุรี-ปทุมธานี) ครู คศ.2
2557 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
3 เกียรติบัตร/ความภาคภูมิใจ