กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงรัตน์ มาตย์สาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี(วท.บ.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)
2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครูผู้ช่วย
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล