กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิเชษฐ์ ไชยวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0911304731
อีเมล์ : kurtakkatan@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
88 หมู่ 11 ถนนเจนจบทิศ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 การบริหารการศึกษา ( ศษ.ม. ) มหาวิทยาลัยอิสาน
2535 คุรุศาสตร์บัญฑิต ( ค.บ ) เอกคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (พระบรมราชูปถัมภ์ )
2529 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2523 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางรองสังขกฤษณ์อนุสรณ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2522 ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนท์บุรี
2521 ประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนเทศบาลสุขวิทยากรตั้งตรง 15 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2519 ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรึรัมย์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
2540 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
2545 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครูชำนาญการ คศ.2
2555 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
2 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
3 อาจารย์ผู้ฝึกสอนทักษะกีฬาวอลเลย์บอลดีเด่น ปี 2543
4 ครูดีเด่นกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2540