กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประภัสสร ปะทะวัง
ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ป.6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
2541 ม.6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
2545 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สถาบันราชภัฏเลย จังหวัดเลย / คณิตศาสตร์
2557 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 กค 52 -10 กค 54 โรงเรียนบ้านซำงู ครูผู้ช่วย
11 ก.ค. 54 - 1 ก.ค. 55 โรงเรียนบ้านซำงู ครู คศ.1
2 ก.ค. 55 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557
2 รางวัลครูดีศรีหนองสองห้อง ปี 2556