กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภา วัฒนวาทิตกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942862056
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
2552 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสาน สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 กรกฏาคม 2534 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ครู 2
1 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนพุแควิทยา จังหวัดสระบุรี ครู 2
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนพุแควิทยา จังหวัดสระบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2542 โรงเรียนพุแควิทยา จังหวัดสระบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 เมษยน 2546 โรงเรียนพุแควิทยา จังหวัดสระบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 5
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพท.สบ.1 ครู คศ.1
1 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ.2
19 สิงหาคม 2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556