กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางภัทราพร แสงประพันธ์
ตำแหน่ง : ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2544 - 2546 โรงเรียนโพนสวรรค์ อ.โพนเพ็ก จ.นครพนม ครูผู้ช่วย
ปี 2547 - 2551 โรงเรียนบ้านศุภชัย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.1
ปี 2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล