สนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เอื้อราษฎร์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3436449
อีเมล์ : oueras@hotmail.com
ที่อยู่ :
126 ม.5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/การบัญชี เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล