เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
มทร.พระนคร เตรียมจัดงานใหญ่ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ถนนสู่อนาคตสีเขียว
โพสโดย
แห้ว
            มทร.พระนคร เตรียมจัดงานใหญ่ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ถนนสู่อนาคตสีเขียว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ Science, Technology and  Innovation  for Sustainable Development : the road towards a green future  ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นบทบาทเชิงรุกระหว่างประเทศให้เป็นผู้นำในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมในเอเชียในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค  การจัดประชุมนานาชาติถือเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักวิชาการให้มุ่งศึกษา วิจัยนำเสนอต่อในงานประชุมนานาชาติ  ซึ่งมทร.พระนครได้จัดประชุมนานาชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่สะอาด รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งในปีนี้ มทร.พระนคร จึงได้จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ Science, Technology and  Innovation  for Sustainable Development : the road towards a green future : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ถนนไปสู่อนาคตสีเขียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประชุม 9 หัวข้อ ได้แก่ 1.วิทยาศาสตร์การกพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 3.วัสดุสีเขียววิทยาศาสตร์และพลังงานทางเลือก 4.นวัตกรรมสินค้าสีเขียว 5.การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและโภชนาการ 6.สีเขียวธุรกิจและการบริการระบบนิเวศ 7.การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง 8.ความท้าทายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ9.การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากต่างประเทศ ได้แก่ 1.Prof. Dr.Hans Jürgen Herrmann ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลด้วยฟิสิกส์เชิงสถิติ สำหรับการศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์ 2.Prof. Dr.-Ing. Rolf Hoffmann ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจะมาบรรยายในหัวข้อ Stigmergy in Multi-agent Systems และ 3.Prof. Dr.James P.Key จะบรรยายเรื่องการศึกษาเชิงเกษตรกรรม กิจกรรมการนำเสนอบทความและผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ การจัดนิทรรศการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักวิชาการและนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สมัครสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โทร. 02-913-2424 ต่อ 195, 137 กองวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-282-9009 ต่อ 6070-3 (ในวันและเวลาราชการ)
------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางสาวธนพร  สุขมี (แหม่ม) โทร.02-618-7781-4 ต่อ 105
โพสโดย : แห้ว
IP : 61.90.24.188
โพสเมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2557,21:44 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: