กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0923913977
อีเมล์ : admin@nsw.ac.th
ที่อยู่ :
127 หมู่ 1 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เครื่องราช : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2553 ใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560 ระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2560 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558
4 ผลงาน/ประสบการณ์ทำงาน ด้านวิทยากรให้ความรู้
5 เกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจ
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557
7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี 2556
8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554
9 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555