กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์นภา สินเภตรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0876141503
อีเมล์ : pa0921@hotmail.com
ที่อยู่ :
286/2 หมู่ 16 บ้านไทยเจริญ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2524 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2527 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2532 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2536 โรงเรียนผักแพววิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ปี 2538 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3
ปี 2539 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4
ปี 2542 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 5
ปี 2545 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 6
ปี 2547 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 2 ระดับ 7
ปี 2548 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครูชำนาญการ
ปี 2551 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556
2 รายงานหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)
3 รายงานหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 รางวัลข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา "ดีเด่น" ประเภท ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2556
5 รางวัลครูดีศรีหนองสองห้อง ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2555
6 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 วิชา หลักภาษาไทย ท33202 เรื่อง การผันวรรณยุกต์ ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
7 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2548 วิชา ภาษาไทย ท41102 เรื่อง โครงงาน ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
8 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
9 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2548 วิชา การแต่งคำประพันธ์ ท42201 เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
10 งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดี เก่ง มีสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จังหวัดขอนแก่น
11 รางวัลข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา "ดีเด่น" ประจำปี 2552
12 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ปีการศึกษา 2551
13 รางวัลเหรียญทอง ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2550
14 เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2546 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ครูต้นแบบที่มีผลงานยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2545
16 ครูผู้มีมาตรฐานวิชาชีพครูดีเด่น ประจำปี 2545
17 "ครูแกนนำ" ปฏิรูปการเรียนรู้ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2545
18 รางวัลเข็มเกียรติยศครูต้นแบบ กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2545
19 รางวัลยอดเยี่ยม แผนการสอน เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จาก กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 6 ปีการศึกษา 2544
20 รางวัลยอดเยี่ยม ครูดีเด่นหมวดวิชาภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 6 ปีการศึกษา 2544
21 ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2544
22 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท บทเรียนสำเร็จรูป (เรื่อง คำสมาส) ปีการศึกษา 2544
23 ครูแกนนำ กรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี 2543
24 ครูภาษาไทยดีเด่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2539