ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพม.25
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:48  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาการประกวดการออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์ รอบระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:47  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 สพท.ขอนแก่น เขต3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:44  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สพท.ขอนแก่นเขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:42  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคลากรที่ผ่านการประเมินมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับดีเด่น สพท.ขอนแก่นเขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:41  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูแกนนำ ปฏิรูปการเรียนรู้ จากกรมสามัญศึกษา 30 กันยายน 2545
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:38  อ่าน 575 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอน สาขาเคมี ระดับเขตพทื้นที่การศึกษา สพท.ขอนแก่น เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:37  อ่าน 660 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีเด่น สาขาวิชาเคมี สพท.ขอนแก่น เขต3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:35  อ่าน 676 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:34  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งเหลือใช้จากเศษวัสดุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร จุไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2558,12:33  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..